BENELLI 150s✨SENANG LULUS✨PROCES CEPAT✨

List-ID: 10647114822 Apr 12:49
 • Description
 • Specification
 • ˜”*°•.˜”*°• 𝗵𝗮𝗹𝗹𝗼𝗼𝗼🔊 𝗸𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗸 𝗰𝗮𝗿𝗶 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝘆𝗴 𝗺𝘂𝗿𝗮𝗵❓
  𝘆𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮 ,𝗵𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗹𝗮𝗶𝗻𝟮 𝗮𝗱𝗲 𝗩𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗗 𝗠𝗢𝗧𝗢𝗧𝗖𝗬𝗖𝗟𝗘✨

  🤷‍♀️𝗔𝗽𝗮 𝗧𝘂𝗻𝗴𝗴𝘂 𝗟𝗮𝗴𝗶❓ 𝗝𝗢𝗠 𝗔𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗡𝗼𝘄❗❗
  ✅𝐃𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐡 𝐑𝐌𝟏
  ✅𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭: 𝐈/𝐂, 𝐒𝐥𝐢𝐩𝐠𝐚𝐣𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐤𝐢𝐧𝐢
  ✅𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐲
  ✅𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐂𝐞𝐩𝐚𝐭
  ✅𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐆𝐢𝐟𝐭𝐬
  ✅𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤
  ✅𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐲
  ♥ 𝗡𝗮𝗸 𝗮𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗹𝗼𝗮𝗻 𝘁𝗮𝗽𝗶 𝘁𝗮𝗸𝘂𝘁 𝗻𝗮𝗺𝗮 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝗹𝗶𝘀𝘁? 𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗥𝗶𝘀𝗮𝘂, 𝗞𝗮𝗺𝗶 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗻𝘁𝘂 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶 𝗝𝗮𝗱𝗶! ♥

  📲 ᴡᴡᴡ.ᴡᴀꜱᴀᴘ.ᴍʏ/6/ɴᴀᴋᴍᴏᴛᴏʀ
  📲 ᴡᴡᴡ.ᴡᴀꜱᴀᴘ.ᴍʏ/6/ɴᴀᴋᴍᴏᴛᴏʀ
  ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ 🥰🥰

  📍ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴅᴀɪ:
  *ᴡᴀᴢᴇ / ɢᴏᴏɢʟᴇ ꜱᴇᴀʀᴄʜ: 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗺𝗮𝗽𝘀.𝗮𝗽𝗽.𝗴𝗼𝗼.𝗴𝗹/𝘂𝗵𝗼𝟯𝘁𝗘𝗤𝗭𝘂𝗟𝟲𝟴𝗖𝘅𝗤𝗾𝟵
  *ɴᴏ 𝟯𝟲-ɢ, ᴊᴀʟᴀɴ 𝟳/𝟭𝟬𝟴ᴄ, ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴇꜱɪ 𝟱𝟳𝟭𝟬𝟬 ᴋʟ
  *ɴᴇᴀʀ ᴘᴇᴛʀᴏɴ/ᴋꜰᴄ

  🕖ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ:
  ʜᴀʀɪ ɪꜱɴɪɴ-ꜱᴀʙᴛᴜ
  ᴅᴀʀɪ ᴊᴀᴍ 𝟵.𝟯𝟬ᴘɢ-𝟲.𝟯𝟬ᴘᴛɢ
  (ᴀʜᴀᴅ ᴄᴜᴛɪ)


  ***ᴘʀɪᴄᴇꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘʀɪᴏʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ***
  ***ᴛᴇʀᴍꜱ & ᴄᴏɴᴅɪᴛɪᴏɴꜱ ᴀᴘᴘʟʏ***
  ᴠꜱ ꜱᴜᴘᴇʀᴅ ᴡɪꜱʜ ᴀʟʟ ᴏꜰ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ɪɴ ɢᴏᴏᴅ ʜᴇᴀʟᴛʜ ᴀɴᴅ ꜱᴀꜰᴇ
mudah_safety_tip

Mudah Safety Tip

Never reveal any financial information before making or accepting a purchase. Find out more safety tips in MudahSafety!

Do you find this ad suspicious or inappropriate?
Report this ad (List-ID: 106471148)
Is this your ad? Manage it using these links.
Loading...
Price
RM 7,990
Price may exclude processing fee & other charges
Location
Selangor - Cyberjaya
Condition
New
Company
Joined since: Aug 2019
Share this ad